Server offline? Ingen panik!

Dataräddning från alla server märken på marknaden!

Server rekonstruktion | filservern gått ner?

Dataåterställning från alla server märken oavsett servermodell eller raid konfiguration

Råd och hjälp vid en serverkrasch

Viktig info till IT-chefen eller teknikern!

När en server går offline och användare inte längre kan ansluta till filer/databaser är det mest sannolikt problem med hårddiskarna eller ssd diskarna i servern. Här nere kan ni läs om vad man ska göra och INTE BÖR GÖRA!

  1. Det första är att man stänger av servern helt om den inte kommit igång efter en omstart. 

  2. Innan du ens tänker på att göra dina egna reparationer på servern, även tillsammans med telefonsupport från tillverkaren finns det en stor risk att det kan sluta i katastrof av erfarenhet!

  3. Utför en backup om möjligt innan ändringar eller användning av några verktyg som helst.

  4. Om det på grund av strömavbrott eller att   någon hårddisk låter konstigt som klickljud eller annat onormalt ljud bör dem stängas av direkt! Risken för större skador är överhängande stor vid drift.

  5. Om er operativ system inte vill starta igen kan det även bero på att filsystemet blivit korrupt eller visar unmountable, offline. Kontakta Plexdata för råd och hjälp. 

  6. Att utföra en rebuild innebär en stor risk om man inte är helt säkert på att alla andra diskar som måste vara medlemmar är 100% friska. Om en rebuild stannar mitt i processen skall ni bryta strömmen omgående och kontakta Plexdata för rådgivning!

  7. Att använda sig av hårddisk verktyg är direkt livsfarligt på ett raid system. Likaså dem vanligaste kommandona som chkdsk, defrag, fsck när ni inte är 100% säker på att alla hårddiskar är friska. Kontakta Plexdata för råd och hjälp.

  8. Försök att komma ihåg vad som utförts under ert försök att återställa servern. Det kan vara mycket värdefull information för en dr-ingenjör och snabbar oftast på dataräddningsprocessen!

STOPPA allt arbete omedelbart och kontakta en expert på raid recovery som hanterar dessa situationer dagligen. Det finns inget ångra läge om det gått på tok för långt.

server krasch? Det som inte kunde hända!

Lämna inte en degraderad server i fel händer!!

Qnap raid-serveråterställning av Plexdata | 100% framgång!

Ett företag som fått en serverkrasch eller ransomware bör omedelbart kontakta ett professionellt dataräddningsföretag för råd och hjälp. Att fixa en felaktig raid-array på egen hand eller av någon som inte dagligen jobbar med server raid recovery innebär en stor risk för total dataförlust!

Plexdata har sedan 2003 mer än 20 års erfarenhet av professionell dataräddning av alla typer av server konfigurationer och hjälper företag, myndigheter och privatpersoner även där andra kan misslyckas. Därför är det av stor vikt att du vänder dig till ett företag med lång erfarenhet. För ibland har man bara en chans att återställa era databaser/filer!

Hp server recovery
Hp server recovery

Datarecovery server SAS diskar

Problem med er virtual machine? Korrupta VMDK filer?

Den så kallade ”window of opportunity” på en defekt SAS hårddisk när det gäller en lyckad dataräddning är mycket kortare jämfört med en SATA hdd. När en SAS hårddisk går ner är det oftast mycket allvarligt. Fönstret för en lyckad dataräddning vid fysiska skador på datalagringsbärarna är mycket låg så därför är det av allra högsta vikt att inte starta om en server som gått ner. Det kan i värstas fall sluta i total katastrof som inte går att ångra i efterhand!

Ingen kontakt med servern?

VMDK error: Cannot open the disk (103818)

An unexpected error was received from the ESX host while powering on VM (VM_name). Reason: Cannot open the disk disk_name or one of the snapshot disks it depends on.

Kontakta Plex Data för Råd och hjälp VMware (VMFS) Virtuel maskin .VMDK

När en server som innehåller flera virtuella maskinfiler (.vmdk) går ner eller inte kan öppnas kan flera dataförlustsituationer inträffa. Virtuella maskinfiler är viktiga komponenter i virtualisering, och deras integritet är avgörande för att de ska fungera korrekt.

Här är några scenarier där dataförlust kan vara ett faktum:

Om servern upplever plötsligt får strömavbrott, maskinvarufel eller programvarufel medan virtuella maskiner körs, kan det leda till skadade virtuella maskinfiler. Skadade .vmdk-filer kan bli otillgängliga eller innehålla ofullständiga data, vilket resulterar i oförmåga att starta eller komma åt de virtuella datorer de tillhör.

Virtuella maskiner använder ofta ögonblicksbilder för att fånga maskinens aktuella tillstånd. Om servern kraschar eller tappar ström under en ögonblicksbildsoperation kan det resultera i ofullständiga eller skadade ögonblicksbildsfiler. Detta kan förhindra att den virtuella maskinen återgår till sitt tidigare tillstånd eller orsaka datainkonsekvenser.

Den underliggande lagringsinfrastrukturen som innehåller de virtuella maskinfilerna kan stöta på problem som dåliga sektorer, korruption av filsystemet eller fel på lagringskontroller. Dessa problem kan leda till dataförlust eller otillgänglighet för de virtuella maskinfilerna.

.vmdk-filerna lagras i värdens filsystem. Om filsystemet blir skadat på grund av oväntade avstängningar, maskinvarufel eller programvarufel, kan filerna på den virtuella maskinen bli otillgängliga eller kräva dataåterställningsåtgärder.

Om servern använder en RAID-konfiguration (Redundant Array of Independent Disks) för dataredundans, kan ett fel i RAID-systemet leda till dataförlust. Om flera diskar går ner eller om det finns ett konfigurationsfel, kanske de virtuella maskinfilerna inte går att öppna eller ansluta till längre.

Även om säkerhetskopiering är avgörande för katastrofåterställning, om serverns säkerhetskopieringsprocess inte fungerade korrekt eller om säkerhetskopieringsfilerna är skadade, blir det en utmaning att återställa virtuell maskindata i händelse av dataförlust.

Programvaran som hanterar de virtuella maskinerna (t.ex. VMware, Hyper-V) kan uppleva korruption eller felkonfiguration. Detta kan resultera i en oförmåga att korrekt läsa eller återställa filerna på den virtuella maskinen.

Misstag som görs av administratörer eller användare, såsom oavsiktlig radering av virtuella maskinfiler eller felaktiga konfigurationsändringar, kan leda till dataförlust. I vissa fall kan dessa åtgärder göra det svårt att återställa data.

För att lindra dessa dataförlustsituationer är det viktigt att implementera korrekta strategier för katastrofåterställning och säkerhetskopiering. Regelbundna säkerhetskopieringar av virtuella maskinfiler, användning av tillförlitliga lagringssystem, underhåll av redundanta hårdvarukomponenter och en plan för snabb återställning kan hjälpa till att minimera effekterna av sådana incidenter. Att hålla sig uppdaterad med bästa praxis för virtualiseringshantering och övervakning kan dessutom minska sannolikheten för att stöta på dessa dataförlustscenarier.

Ring direkt!! 040-132212 (24/7)

Klicka här för mer info om Raid Recovery | Nas, San Das recovery

Experter på server dataåterställning

Mänskliga misstag!

Många IT-chefer och tekniker kan fatta felaktiga beslut i dessa situationer. Det kan kosta mer än det smakar vid en total dataförlust.

Dell Raid Recovery Sverige
Fått en serverkrasch? Ring 040-132212
Dell Raid Recovery Sverige Fått en serverkrasch? Ring 040-132212

Snabba leveranstider?!

I vissa fall kan man leverera återställd serverdata samma dag om ärendet kommer in tidigt på morgonen. Framgångsgraden för en dataräddning beror i första hand på diskarnas skick och sedan på om IT-teknikern har försökt lösa problemet själv. Det som vanligtvis drar ut på leveranstiden är om ni själv eller låtit någon annan försökt åtgärda problemet. Annars är leveranstiden i bästa fall mellan 1-3 dagar vid val av akut dataräddning.

Hur lång tid har ni råd att vänta?!

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Dataåterställning från ALLA typer server märken och modeller oavsett konfiguration. Även tillverkare som inte är med i listan nedan!

Återställd data kan i bästa fall levereras samma dag!

Experter på Server raid recovery

Dataräddning server med åtta sas hårddiskar.

Cookiemeddelande!
För att sidan skall fungera korrekt måste du acceptera nödvändiga icke spårbara cookies. Välkommen!
Läs mer här -> Integritetspolicy

VILLKOR + (NCA)

 

Företag
Plexdata och köparen av tjänsten som kallas Partner eller Kund.

Sekretess
Plexdata har högsta sekretess etc. kommer under inga omständigheter att dela eller vidarebefordra konfidentiell information eller kundens rekonstruerade filer till tredje part. Detta gäller dock under förutsättning att det inlämnade mediet inte innehåller barnpornografi, vilket omedelbart polisanmäls. Vad definieras som konfidentiell information? All information överförs om inget annat anges. I vilken form kan den konfidentiella informationen vara? I vilken form som helst – skriftligt, elektroniskt eller muntligt. Vilken nivå av säkerhetsåtgärder måste mottagaren av informationen vidta för att säkerställa konfidentialitet? Mottagaren ska vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att förhindra att konfidentiell information avslöjas, och den konfidentiella informationen som tas emot ska skyddas av skydd som är minst lika med den säkerhetsnivå som mottagaren tillämpar på sitt eget konfidentiella material.

Datasäkerhet
Kundens data skyddas i låsta utrymmen på säkra krypterade off-line-servrar helt isolerade från internet. Efter en lyckad dataräddning och kunden har fått sina rekonstruerade filer, lagras de rekonstruerade filerna på en krypterad filserver i 2 veckor. Detta för din säkerhet i det osannolika fallet att något händer på vägen till er eller om det händer en olycka hemma innan en backup utförts och plötsligt behöver ni en ny kopia av de rekonstruerade filerna. Efter mottagande och efter två veckor har gått kommer era filer att raderas från vår filserver. Inte ens vi kan återställa filerna efter raderingen från vår filserver, detta garanterar dig högsta datasäkerhet. Det enda sättet att få tillbaka dina filer är att göra om arbetet.

Donerade datamedia Datamedia skänkt av kunden/partnern kommer att förstöras eller raderas så att ingen någonsin på något sätt kan komma åt lagrad data som en gång lagrats på disken. Plexdata förbehåller sig rätten att använda delar av datamedia skänkta av kunden/partnern. Oönskade eller insamlade datamedium efter att ärendet avslutats lagras av Plexdata i högst två månader, varefter det inlämnade datamediumet kommer att kasseras eller återanvändas. Kunden/partnern har då inte rätt att kräva tillbaka det inlämnade datamediumet från början. Eftersom ingen kontakt har tagits sedan vi senast kontaktade er.

Ansvarsbegränsning Plexdata kan aldrig garantera att kundens data kan återställas. Ingen kan göra det. Endast en analys kan visa detta. Plexdata förbehåller sig rätten att inte åta sig vissa uppgifter, utan några skyldigheter gentemot kunden. Plexdata ansvarar inte för förlorade försändelser vare sig till eller från kund/partner. Plexdata reserverar sig för alla möjliga mänskliga fel. Alla krav mot Plexdata är begränsade till det belopp som faktureras kunden, dock högst 10 000 kr inkl moms.

 

Sändning
Kunden ansvarar för frakt till och från vårt laboratorium, om inget annat anges. Det enda Plexdata kan hjälpa till med är packmaterial som skickas kostnadsfritt till kunden/partnern på begäran av kunden/partnern. Rekonstruerat material tillhandahålls vanligtvis för nedladdning från vårt moln (max 20gb) eller på en extern bärbar hårddisk eller USB-minne.

Servicenivå och leveranstider
En kostnadsfri analys genomförs inom 2-4 timmar (multi disk system 24H) och resultatet presenteras med ett kostnadsförslag och vilka åtgärder som behövs för en eventuellt lyckad dataräddning. Under vissa omständigheter och överbelastning i laboratoriet kan analysen ta längre tid. Om ärendet är krävande och behöver mer resurser än vanligt kommer ni att meddelas och få information om vilka extra åtgärder som är nödvändiga i just ert fall. Om Akut analys väljs av kund/partner och leveranstiden överskrids innebär det att ärendet är ett så kallat svårt och krävande ärende som kräver längre tid än beräknat på grund av att exempelvis hårddisken är svag att läsa av efter reparationer. Det är inget man kan påverka i de fallen.

Villkor för gratis analys Om du har kvalificerat dig för en kostnadsfri analys kommer Plexdata att fastställa det faktiska problemet din enhet lider av och inom 2-4 timmar, förutsatt att enheten lämnades in i receptionen av kunden eller Bud. Du väljer sedan om ärendet är brådskande eller inte. Ni får därefter ett kostnadsförslag och ni godkänner om man ska gå vidare med ärendet. I de få fall där Plexdata misslyckas med att rekonstruera era filer kostar det inget förutom eventuellt använda reservdelar som ni i förväg fått reda på och godkänt. I händelse av framgångsrik dataåterställning under den kostnadsfria analysen, där kunden av en eller annan anledning inte väljer att köpa de rekonstruerade filerna, förbehåller sig Plexdata rätten att ta ut en avgift på 995 sek inkl moms för arbete och resurser som krävdes när era filer återskapades under den kostnadsfria analysen. Ingen data ingen kostnad.

Betalning och ändringar av villkor
Betalning mot faktura 30 dagar för kreditgodkända företag/myndigheter. Normalt gäller förskottsbetalning före leverans och Plexdata förbehåller sig rätten att använda förskottsbetalning, till exempel för leverans av återställd data. Plexdata förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller utformningen av tjänsterna som gäller tills vidare.

Tvist
Vid en tvist ska den i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Malmö Stad – Sverige.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Personlig data

Godkänna behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter:
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi registrerar inga personnummer. Det är frivilligt för dig att förse oss med dina personuppgifter, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas så att vi kan fullgöra våra skyldigheter, enligt beskrivning nedan. Behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen då Plexdata har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna priser och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, se till att du får förmånerna du har rätt till, marknads- och kundanalyser och systemutveckling, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via SMS. Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt IT-system. Plexdata kan komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda dig förmåner eller för något av de andra syften som nämns ovan. Enligt lagen kan vi också behöva lämna information till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, foton, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer och IP-nummer.

Personuppgiftsansvarig är:
Plex Data Recovery
Ingenjörsgatan 1.
215 68 Malmö – Sverige
E-post: kontakt@plexdata.se

Samtycke till behandling av personuppgifter
Om dina (eller din anhörigas) personuppgifter registreras/behandlas för andra ändamål än de som anges ovan krävs samtycke. Detta ska registreras i separat ordning, skilt från övriga ärenden. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Plexdata har då ingen ytterligare rätt att behandla de uppgifter som lämnats till stöd för samtycket. Tider då personuppgifter lagras Plexdata behandlar och lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera tjänster och uppgifter åt dig, eller så länge vi är skyldiga att lagra dem enligt lagen. De raderas sedan enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett lagkrav på att lagra dem eller en laglig grund för att lagra dem. Om du har gett oss dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, lagras uppgifterna enligt gällande rutiner och endast så länge som är absolut nödvändigt. De raderas sedan.

Marknadsföring i form av recensioner via tredjepartscookies
Du accepterar att Plexdata använder tredjepartscookies från följande leverantör:
1. Trustpilot placerar cookies på din Plexdata.se-webbplats. Detta för att bjuda in kunder att skriva recensioner och för verifiera dem. För mer info -> http://www.trustpilot.com

Dina rättigheter
Du har rätt att se hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att du kan begära insyn i information om behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras, överflödig behandling begränsas, ogrundad behandling raderas. En begäran om något av ovanstående ska skickas till adressen nedan.
Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Plex Data Recovery Ingenjörsgatan nr 1. 215 68 Malmö Sverige